Lief en leed

Representatie richtlijnen  

Jubilea leden.
Aan verenigingsjubilarissen (25, 30, 40, 50 en 60-jarig jubileum en zij die vanaf de oprichting lid zijn) zal passende aandacht besteed worden. Dit zal gebeuren in de vorm van een vermelding op de publicatielijst in het tennispaviljoen “de Voltreffer”.

Erelid. (criteria en procedure moeten nog opgesteld worden)
Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en nog maken en op voordracht van het bestuur als zodanig door de Algemene Ledenvergadering met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Ereleden hebben de zelfde rechten als gewone leden maar zijn vrijgesteld van contributie. Bij hun benoeming ontvangen zij een bos bloemen ter waarde van € 15,-. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Bij de benoeming ontvangt hij/zij een bos bloemen ter waarde van € 15,-. 

Feestelijke gebeurtenissen in de privésfeer.
Vanuit de vereniging wordt er richting leden aandacht besteed aan hun verjaardag via de kalender op onze website. Bij feestelijkheden zoals bruiloften, jubilea, geboortes en andere heugelijke gebeurtenissen sturen we een kaartje.

Bijzondere gebeurtenissen.
Bijzondere gebeurtenissen bij leden krijgen een vermelding op onze website. Voorbeelden zijn o.a.: Prins carnaval, Koninklijke onderscheiding, Gildekoning, Hoe er gereageerd wordt op uitnodigingen van gebeurtenissen (zoals bij voorbeeld jubilea) bij andere verenigingen, wordt beslist door het dagelijks bestuur. Uitnodiging voor receptie tennisvereniging uit de gemeente Cuijk: kaart met geld (€ 25,-)

Beëindigen functie door bestuursleden en commissieleden.
Vanuit het bestuur zal hier passende aandacht aan worden besteed tijdens de Algemene ledenvergadering in de vorm van:

  • Bestuursleden ontvangen bij functiebeëindiging een bos bloemen (€ 15,-) tijdens de ALV en een attentie  ter waarde van € 20,- tijdens het jaarlijkse bestuursetentje (dit vindt achteraf plaats).
  • Nieuwe en aftredende commissieleden worden tijdens de ALV genoemd.
  • Commissieleden worden door de voorzitter van desbetreffende commissie in het zonnetje gezet met een attentie van € 15,-, als ze zich minimaal een jaar ingezet hebben voor de commissie.

Commissievoorzitters dienen commissie-mutaties bij het bestuur te melden.

Overlijden. 
Als een lid, of iemand die op andere wijze nauw betrokken is of was bij de vereniging, komt te overlijden, dan besteedt de vereniging daar op gepaste wijze aandacht aan. Het bestuur heeft daar bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden voor:

  • Vermelding op de website van de vereniging
  • Eén minuut stilte bij aanvang van de jaarvergadering
  • Bloemen bij begrafenis of crematie ter waarde van € 50,-
  • Vertegenwoordiging van de vereniging door bestuursleden bij de uitvaartdienst en/of tijdens de condoleance

In geval van overlijden van een lid, kan het bestuur ook besluiten verenigingsactiviteiten uit te stellen of stop te zetten. Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk na het bekend worden van het overlijden, in overleg met de nabestaanden (bij het overlijden van een lid), op welke wijze er aandacht aan het overlijden besteed wordt. Bij het overlijden van een familielid (partner of kind) van een lid wordt dit op de site vermeldt en wordt er een kaartje gestuurd.

Ziektes/blessures.
Indien leden;
tijdens ziekte/blessures, bij ziekenhuis verblijf na minimaal 2 weken, de tennissport niet kunnen beoefenen, zal het bestuur namens de gehele vereniging bij deze leden een passende attentie bezorgen in de vorm van een bloemstukje of een fruitmand ter waarde van € 15. 
De leden dienen de ziekte/blessures bij het bestuur kenbaar te maken.

Beers, september 2014